user_mobilelogo

TECHNICKÝ POPIS

 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto zaberá severovýchodnú časť mesta. Jej územie tvorí na severe a severozápade horský masív Malých Karpát a na severovýchode a juhu nížinné územie Podunajskej roviny, ležiace medzi úpätím pohoria a bývalým ramenom Dunaja.

Mestská časť má 42 328 obyvateľov.

Územie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa skladá z dvoch katastrálnych území:

Nové Mesto – s výmerou 984,6 ha

Vinohrady – s výmerou 2 763,6 ha.

Katastrálne územie sa člení na menšie územné celky v nasledovnom poradí: mestská štvrť, urbanistický obvod a mestský blok.

Mestské štvrte v mestskej časti Bratislava Nové mesto sú:

v katastrálnom území Nové Mesto:
Nové Mesto-západ, Pasienky, Zátišie, Račianska ulica-sever, Istrochem, Jurajov dvor, Stará Vajnorská cesta

v katastrálnom území Vinohrady:Koliba, Kramáre, Nad Bielym Krížom, Lesopark.

Mestská časť Nové Mesto má tieto neoficiálne časti: Ahoj, Jurajov dvor, Koliba, Kramáre, Mierová kolónia, Pasienky/Kuchajda.

Všeobecné informácie

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vznikla schválením Zákona SNR č. 377/1990 z 13. septembra 1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava. Zákon ustanovil v Bratislave okrem samosprávnych a výkonných orgánov mesta (primátor, mestské zastupiteľstvo, magistrát a i.) 17 mestských častí, ktorým boli zákonom a následne podrobnejšie aj Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy vymedzené kompetencie a územie.

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vznikla rozdelením územia bývalého III. obvodu, ktoré bolo v územnej pôsobnosti vtedajšieho Okresného národného výboru Bratislava III a Miestnych národných výborov v Rači a Vajnoroch, na tri samosprávne celky – Nové Mesto, Rača a Vajnory. Územie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vzniklo z dvoch katastrálnych území Nové Mesto a Vinohrady. Presné vymedzenie územia schválilo mestské zastupiteľstvo úpravou jednotlivých mestských obvodov 11. júla 1991.

Jazero Kuchajda

Brehy jazera sú upravené a vyštrkované vo forme pláže. Nad plážovou časťou sú brehy zatrávnené až po chodník zo zámkovej dlažby, vedúci okolo celého jazera. Plochy za chodníkom sú zatrávnené. Od roku 1994 sa priestor Kuchajdy postupne upravuje a skultúrňuje, ako prírodné kúpalisko. Mestská časť dala upraviť celý priestor pre kultúrne podujatia. V roku 1996 bol postavený amfiteáter. V posledných rokoch investovala mestská časť do rozvoja Kuchajdy značné investície. Boli upravené brehy jazera, rozšírené hracie plochy, zjednotil sa vzhľad stánkov s občerstvením. Mechanické čistenie dna jazera a odber povrchovej vody na analýzu sa opravidelne vykonávajú od roku 1996. Na základe výskledkov analýz vzoriek povrchovej vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva povoľuje otvorenie kúpacej sezóny.

Lanovka

V roku 2005 bola po mnohoročnej prestávke opätovne uvedená do prevádzky lanová dráha. Visutá osobná sedačková jednolanová obežná lanová dráha s neodpojiteľnými vozňami.
Lanová dráha premáva celoročne v dňoch štvrtok - nedeľa a v dňoch štátnych sviatkov v čase od 10.00 do 18.00 hod. každú celú hodinu. V prípade zvýšeného záujmu cestujúcich premáva počas prevádzky bez prestávky.

Kontaktný formulár

GANT REAL

 

Tel: +421 910 440 800

       

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.